Právní okénko

Na nejčastěji kladené otázky odpovídá právní kancelář BRADÁČ ADVOKÁTI, která se mimo jiné specializuje na problematiku zdravotnictví a pojišťovnictví. 

1) Můžete říci, co se rozumí pod pojmem pojištěním profesní odpovědnosti lékaře?

Profesní odpovědností je odpovědnost, kterou mají všechny osoby poskytující v rámci své činnosti služby, jež vyžadují odborné znalosti. Jedná se nejen o lékaře, ale i o jiné profese jako jsou například advokáti, architekti, účetní atd.

Pojištěním odpovědnosti lékaře se pak, zjednodušeně řečeno, rozumí pojištění pro případ, kdy by byla lékařem způsobena jinému újma v souvislosti s výkonem jeho lékařského povolání; například pacientovi při ošetření, při poskytování první pomoci, v souvislosti s používáním přístrojů atd.

2) Se změnou právní úpravy, kdy od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, stouplo povědomí o právech pacientů. Požadují nyní lidé odškodnění častěji než v minulosti?

Díky mediím se dle našeho názoru skutečně povědomí pacientů o jejich právech prohloubilo, neboť veřejnost byla celkem podrobně seznamována se změnami, které nový občanský zákoník přinesl. Zatím nejsou známy žádné relevantní statistiky o tom, že by se pacienti domáhali v současné době náhrady újmy více než v minulosti. Ovšem na druhé straně nelze vyloučit, že se tomu tak v budoucnu stane.

3) Co přinesla za novinky novela občanského zákoníku, že musím své stávající pojištění odpovědnosti revidovat nebo úplně změnit?

V této souvislosti je stěžejní zmínit, že novela občanského zákoníku z 1. ledna 2014 poskytuje pojištěným větší míru ochrany, kdy se v zásadě hradí více nároků, než tomu bylo za minulé právní úpravy. Pro klienty pojišťoven je změna právní úpravy krokem k jejich výrazně větší ochraně a dle mnohých názorů i k transparentnějšímu procesu sjednávání pojistných smluv.

4) Mám pojištění z roku 2013, proč bych ho měl měnit?

Tato otázka souvisí úzce s otázkou předchozí. Změna pojištění je důležitá vzhledem k tomu, že nové pojištění bude již reflektovat veškeré nové instituty a novou právní úpravu. Pojištění uzavřená v minulých letech, tedy pojištění z období před 1.1.2014, kdy novela občanského zákoníku vstoupila v účinnost, nemusí krýt veškeré nároky pojištěných tak, jak to nyní umožňuje.

5) Mohu mít sjednány dvě pojištění profesní odpovědnosti najednou?

Novela občanského zákoníku hovoří o tzv. množném pojištění. Množné pojištění má další své formy a jednou z těchto forem je tzv. vícenásobné pojištění, které je právě předmětem shora uvedené otázky. Pojištění je postaveno mimo jiné na principu, že pojištění by nemělo sloužit k obohacení. Vznik vícenásobného pojištění je pojistník povinen oznámit, jakmile se o tom dozví, každému pojistiteli, se kterým uzavřel pojistnou smlouvu. V podrobnostech pak záleží na jednotlivých pojistných podmínkách každé z pojišťoven. Domnívám se, že tato forma množného pojištění přináší pro všechny zúčastněné strany značná rizika a úskalí. 

6) Musím uzavírat dvě pojistky na lékařskou profesní odpovědnost, pokud ordinuji ve dvou ordinacích a každá je v jiném městě?

Naše pojištění platí po celé České republice, takže není potřeba uzavírat více pojistek. Pojištění se také vztahuje na poskytnutí první pomoci v zahraničí.

7) Jak dlouho dopředu musím vypovědět své stávající pojištění profesní odpovědnosti?

Minimální lhůta pro vypovězení pojištění odpovědnosti je 6 týdnů před vypršením pojistného období. Vypovědět ji lze samozřejmě i dříve, ale každá pojišťovna pojistnou smlouvu ukončí až ke konci pojistného období, což je ve většině případů 1 rok. Je ale nutné dodržet 6-ti týdenní lhůtu, jinak žádná z pojišťoven tuto výpověď akceptovat nebude a pojištění bude trvat ještě následující rok.

Pokud je pojistné období stanoveno na kratší dobu, třeba 6 měsíců, pojištění je rovněž vypověditelné 6 týdnů před koncem pojistného období. Zjednodušeně řečeno – tedy každého půl roku.

8) Co jsou to limity pojistného plnění a k čemu slouží?

Obecně se jedná o nejvyšší, tedy maximální částky, které mohou být pojišťovnou v případě pojistné události pojištěnému, například lékaři, vyplaceny. Slovy zákona jde o limit, kterým je omezena horní hranice pojistného plnění.

9) Jak vysoký limit pojistného plnění zvolit?

Uvedenou otázku je velice těžké zodpovědět bez konkrétní znalosti dané situace. Záleží na mnoha skutečnostech, které musí pojistník/lékař zvážit. V poslední době se ale vyskytly případy, kdy soudy začaly přiznávat částky vyšší, než tomu bylo dříve a to jak u majetkové újmy, tak především u nemajetkové újmy, ale jak se bude soudní judikatura dále vyvíjet lze jen těžko nyní odhadovat. Nemajetkovou újmou se rozumí psychické strádání např. rodinných příslušníků, bolestné, atd.

10) Jsem lékař, který podniká na rodné číslo, nemám přiděleno IČO a tím pádem mne jiné pojišťovny odmítají pojistit. Jak je to u vás?

Pojištění profesní odpovědnosti, které lékařům nabízíme, lze sjednat i na rodné číslo. Pro sjednání požadujeme kopii/scan občanského průkazu a osvědčení o specializaci.

11) Je mi 72 let a stále provozuji ambulantní zařízení. Pojistíte mne?

Pojištění profesní odpovědnosti nemáme věkem limitováno. Pojistíme.

12) Je nutné dávat výpověď z pojištění odpovědnosti lékaře v případě, že zanikne subjekt/fyzická osoba, která je pojištěna?

V tomto případě se nepodává výpověď z pojištění, ale zasílá se „pouze“ oznámení s datem zániku subjektu/fyzické osoby, kde bude uvedeno také číslo účtu, aby pojišťovna mohla zaslat zpět nespotřebované pojistné.

13) Co si mám představit pod pojmem nemajetková újma?

Obecně můžeme za nemajetkovou újmu považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou újmu na majetku, ale typicky půjde o zásah do jeho zdraví, cti, soukromí atp.

Následky související s nemajetkovou újmou mohou být pro poškozeného velice závažné a v jeho majetkové sféře se mohou také v konečném důsledku projevit, ale nemusí tomu tak být.

Náhradou nemajetkové újmy je tzv. zadostiučinění. Tato forma náhrady nemajetkové újmy může mít celou řadu forem – může jít klidně i o pouhou omluvu poškozenému atp.  Novela občanského zákoníku zavádí pravidlo, že má být zvolena taková forma nebo podoba zadostiučinění, která má potenciál způsobenou újmu dostatečně účinně odčinit a pokud není takové zadostiučinění možné zvolit, má být poskytnuto v penězích.

14) Co je čistá finanční škoda?

Zjednodušeně řečeno, jde o škody vzniklé jinak než na životě, zdraví nebo na věci poškozeného. Pojištění profesní odpovědnosti od Poj. VZP, a.s. tuto škodu zahrnuje.

15) Obsahuje vaše pojištění odpovědnosti lékaře také škodu způsobenou vadou výrobku?

Ano, toto riziko je zahrnuto v našem pojištění a konkrétně je v pojistné smlouvě uveden tento rozsah: pojištění profesní odpovědnosti, pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku. Podle zákona totiž poškozený pacient není povinen dohledávat výrobce vadného výrobku či nástroje nebo přístroje, ale za případnou škodu odpovídá lékař, který je povinen pacienta odškodnit. Proto je tato položka v pojištění profesní odpovědnosti lékaře velmi důležitá.

16) Kdy a jak mohu podat výpověď ze svého stávajícího pojištění profesní odpovědnosti?

Standardní je písemná výpověď k tzv. výročí smlouvy, tj. ke konci pojistného období s tím, že by měla být doručena 6 týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období. Je-li však výpověď doručena pojistiteli později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

17) Co obsahuje vaše pojištění majetku?

Do pojištění majetku lze zahrnout jak zařízení ordinace, tak také budovu, ve které je ordinace umístěna, pokud ji jako lékař vlastníte. Lze také pojistit veškerá skla a skleněné zařízení, obsah uložený v chladícím zařízení, kancelářskou i zdravotní elektroniku nebo stroje. Takto lze pojistit věci vlastní nebo i cizí (na leasing, na zápůjční smlouvu apod.).

18) K čemu potřebuji odpovědnost za újmu způsobenou přenosem viru HIV, zavlečením nebo rozšířením nakažlivých chorob?

Téměř každé zdravotnické zařízení prování odběry krve, s níže je spojeno riziko přenosu viru HIV. Nakažlivé choroby jsou pak každodenní součástí zdravotní praxe (např. přenos žloutenky na toaletě nebo v ordinaci). V případě specializovaných ordinací je riziko přenosu nakažlivých chorob vysoce pravděpodobné. Tyto rizika jsou nezbytnou součástí pojištění odpovědnosti pro lékaře a každý by tak měl dbát, aby byly obsaženy v jeho pojištění.

19) Proč potřebuji mít v pojistné smlouvě připojištění za újmu způsobenou zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka?

Občanský zákoník přiznává člověku i jiná přirozená práva než právo na zdraví a život. Jedná se např. o neoprávněný zásah do práva na důstojnost, čest, vážnost, soukromí a další projevy osobní povahy (např. z důvodu nedbalosti dojde k úniku osobních údajů pacienta). Podmínkou výplaty pojistného plnění z tohoto připojištění je pravomocné rozhodnutí soudu. Pojištění se však nevztahuje na újmu způsobenou např. urážkou, sexuálním obtěžováním nebo porušením mlčenlivosti.

20) Jak si mohu Vaše pojištění sjednat?

Pro sjednání pojištění kontaktujte v jednotlivých regionech naše odborníky nebo napište na info@odpovednostlekare.cz nebo můžete volat na číslo 733 594 926. Ke sjednání pojištění je nutné správně zvolit limity pojistného plnění, je potřeba znát datum počátku pojištění a vyžadujeme kopii nebo scan registrace lékaře, kterou vydává příslušný krajský úřad.

21) Mezi zástupci zdravotnických zařízení koluje nepodložená obava, že v podstatě není možné změnit pojistitele odpovědnosti, protože by starší pojistné události nebyly nikým kryty. Můžete to vysvětlit?

Zachytili jsme tvrzení některých makléřů, že není možná, případně se důrazně nedoporučuje změna pojistitele pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotnických služeb. Konkurenti často straší provozovatele zdravotnických zařízení, že výměna stávající pojišťovny za lepší nabídku je nebezpečná a to v případě nahlášení pojistné události, kdy nebude krýt škodu ani jedna pojišťovna: původní pojištění již není v platnosti a nové se vztahuje pouze na škody vzniklé v době trvání pojištění. Je to ale nesmysl. Se zdravotnickými zařízeními při změně pojišťovny zcela běžně sjednáváme smlouvy s tzv. retroaktivitou na 3 – 7 let, což je takzvané pojištění se zpětnou účinností. Naše pojištění profesní odpovědnosti retroaktivitu standardně nabízí a zdarma.

22) Jak dlouho trvá vaší pojišťovně než se s poškozeným pacientem vypořádá a jak se v těchto případech postupuje?

Délku trvání zpravidla ovlivňuje délka dokládání všech potřebných dokumentů, které umožňují šetření pojistné události. Standardně má pojišťovna na šetření 3 měsíce, což je uvedeno v pojistných podmínkách.

23) Kdy je možné navrhnout mimosoudní vyrovnání s poškozeným pacientem?

Mimosoudní vyrovnání je nabízeno v případech, kdy je z šetření jasné, že zdravotnické zařízení či lékař naplnil veškeré atributy odpovědnosti za újmu. Dále je pak také nabízeno v průběhu soudního sporu, kdy se ukazuje na to, že škůdce je zdravotnické zařízení nebo lékař a jsou opět, jak již uvádíme výše, naplněny všechny atributy odpovědnosti za újmu. Jsou ale pojišťovny, které čekají na pravomocné rozhodnutí soudu.

Máte nějaký dotaz týkající odpovědnosti lékaře? Napište nám na info@odpovednostlekare.cz nebo vyplňte následující formulář. Na Váš dotaz odpoví renomovaná právní kancelář, jež se specializuje na právo ve zdravotnictví a pojišťovnictví.

Dotazovací formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Vaše zpráva